'
2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
புத்தக கண்காட்சிகள்
விழிப்புணர்வு பதி்வு ;  பெண்களே உசாராக இருங்கள்
தேசிய கல்வி முகாமைத்துவத் தகவல் முறைமை - ஆசிரியர்கள்
பரீட்சைத்  திணைக்களத்தின்  விசேட  அறிவித்தல்
கொரிய நாட்டு பயிற்சி (தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பம் )