'
ஏப்ரல், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கொரிய நாட்டு பயிற்சி (தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பம் )