'

எண்கணித பரீட்சகர் (க.பொ.த சாதாரண தரம் 2020)


க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சைக்கான புள்ளிகளை மதிப்பிடும் எண்கணித பரீட்சகர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. புதியவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்ப முடிவு 15 பெப்ரவரி 2021

guruwaraya.lk

இதற்கு முன் எண்கணித பரீட்சகர்களாக கடமை புரிந்தவர்கள் EMF I இனையும், புதியவர்கள்EMF II  இனையும் நிரப்பல் வேண்டும்.

EMF I 

EMF II