'

அமைச்சரவை முடிவுகள்2021. 01. 18 ஆம் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட அமைச்சரவை முடிவுகள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன.