'

பாடசாலை விழுமிய கைந்நூல்பாடசாலைகளில் மாணவர்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய பாடசாலை விழுமிய செயற்பாடுகள் தொடர்பான கைந்நூல் வௌியிடப்பட்டுள்ளளது.