'

கல்வி இளமாணிப்பட்டம்தேசிய கல்வி நிறுவகத்தினால் கல்வி முகாமைத்துவத்தில் கல்வி இளமாணிப் பட்ட கற்கை நெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு 10 செப்ரம்பர் 2021
பாடநெறி கால எல்லை - 3 வருடங்கள்
மொழிமூலம் தமிழ் | சிங்களம்
பாடநெறிக் கட்டணம் 150 000
Guruwaraya.lk

தகைமைகள்

கல்வி நிர்வாக சேவை / அதிபர் சேவை / ஆசிரிய ஆலோசகர் சேவை
5 வருட கற்பித்தல் அனுபவம்அல்லது பாடசாலை முகாமைத்துவ டிப்ளோமா

Click Below for Online Application

ONLINE APPLICATION - BEd

Application PDF

(need to send both)

இணைய மூல விண்ணப்பங்கள் லிங்க் விரைவில் எக்டிவ் பன்னப்படும்