'

2020 சாதாரண தர அழகியல் பாட (செய்முறை பரீட்சையுடனான) மாணவர்களை உயர்தரத்திற்கு அனுமதிப்பதற்கான சுற்றறிக்கை