'

அமைச்சரவை முடிவுகள் (05.10.2021)

05.10.2021 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட முடிவுகள் வௌியாகியுள்ளன.

முழுமையான தகவல்கள் பின்வரும் இணைப்பில்
அமைச்சரவை முடிவுகள்