'

உயர்தர பரீட்சை 2021 - பரீட்சை அனுமதி அட்டை மற்றும் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளல்