'

பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான அறிவித்தல் - 09 ஜனவரி 2022

2022.01.09 ஆம் திகதி, அரச சேவைகள் மற்றும் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினால் பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கு ஓர் அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2022.04.01 நியமனம் பெறவுள்ளோர் மற்றும் மாகாண பாடசாலை மற்றும் மாகாண சபை நியமனங்கள் தொடர்பில் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.