'

தேசிய பாடசாலை அதிபர் இடமாற்ற விண்ணப்பப்படிவம் 2022

தேசிய பாடசாலை அதிபர் இடமாற்ற விண்ணப்பங்கள் ​கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 30 ஏப்பிரல் 2022. மாகாண பாடசாலை அதிபர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.


மேலதிக தகவல்கள் பின்வரும் இணைப்புகளில்