'

கல்விமாணி கற்கைநெறிக்கு பதிவு செய்தல் (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)