'

ஆசிரியர் மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள்ஆசிரியர்களை மதிப்பீடு செய்வதற்காக பயன்படும் அளவுகோல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. இவற்றை ஆசிரியர்கள் விருத்தி செய்து கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுதல் வேண்டும்