'
2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
Mutual Transfers - 14.11.2016
National Level English Language & Drama Competition - 2016   Results
Mutual Transfer  - Mathematics
Mutual Transfer - History
ஐந்தாம்  தர  புலமை  பரிசில்  பரீட்சை - அறிவுறுத்தல்கள்
External Degree Programmes - 2015 / 2016 - South Eastern University
Exam Calendar September
B.Ed 2013/2015 2nd year Exam Starts
உங்கள்  பிள்ளை   பரீட்சைக்கு  செல்லுகின்றதா?
A/L Paper Marking
Grade 5 Paper Marking
Film For parents and teachers
PGDE - Ministry of Education