'
செப்டம்பர், 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
உயர் படிப்புக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி (2015 உயர் தர மாணவர்களுக்கு)
பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா (உள்வாரி ) - கல்வி அமைச்சு 2018