'
ஆகஸ்ட், 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தொழிலாளர் வேலைவாய்ப்பு - மத்திய மாகாண விவசாய அமைச்சு
புலமை பரிசில் பரீட்சை அறிவுறுத்தல்கள்
பரீட்சை கலண்டர் - ஆகஸ்ட் மாதம் (பரீட்சை திணைக்களம்)
WnOP இலக்கம் - மீள்பதிவு முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது
கற்கைநெறி : மொழிபெயர்ப்பும்  உரை பெயர்ப்பும் டிப்ளோமா