'

கற்கை நெறிகள்இவ்வார ஞாயிற்றுக்கிழமை (04 ஏப்பிரல்-2021) வௌியாகிய சன்டே ஒப்ஷவர் பத்திரிகையில் வௌியான அரச பல்கலைக்கழகங்களினால் வௌியிடப்பட்ட கற்கை நெறிகள் தொடர்பான அறிவித்தல்களை பெற பிள்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்