'

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 23 ஆகஸ்ட் 202123 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன. அவை பின்வருமாறு,

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் பற்றிய முழுமையான விபரங்கள் பின்வரும் இணைப்பில்.