'

சட்டக்கல்லூரிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் 2020

சட்டக்கல்லூரிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் 2020
(2021 மார்ச் நடைபெற்ற நுழைவுப் பரீட்சை)

இலங்கை சட்டக்கல்லூரிக்கு 2020 ஆம் ஆண்டுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர்பட்டியல் வௌியாகியுள்ளது. இதற்கான நுழைவுப் பரீட்சை கடந்த 2021 மார்ச் மாதம் நடைபெற்றது. தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியல் பின்வரும் இணைப்பில்