'

வெற்றியாளர் பெயர் விபரம் - ஜய நென போட்டி 4 | 5 | 6


தேசிய கல்வி நிறுவகம் மற்றும் கல்வி அமைச்சு இணைந்து நடாத்திய, ஜய நென போட்டி இலக்கம் 4,5, மற்றும் 6 இன் வெற்றியாளர்கள் பெயர் விபரம் வௌியாகியுள்ளது.

போட்டி இல 4
போட்டி இல 5போட்டி இல 6