'

2021 டிசம்பர் மாதத்திற்குரிய பரீட்சை நாட்கள்
2021 டிசம்பர் நடைபெறவுள்ள பரீட்சைத் தினங்களை இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்கம் வௌியிட்டுள்ளது.