'

2022 இலங்கை சட்டக்கல்லூரி நுழைவுப் பரீட்சை
2022 ஆம் ஆண்டு இலங்கை சட்டக்கல்லூரி நுழைவுப் பரீட்சைகள் தொடர்பான தகவல்கள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்பப்படிவங்கள் கோரப்படும் காலம்
02 பெப்ரவரி 2022 தொடக்கம் 11 மார்ச் 2022

நுழைவுப் பரீட்சைகள் 
2022 ஜூன் மாதம் நடைபெறும்