'

பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் செயற்பாடுகள்இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக விளக்கம் ஒன்றை இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களம் வௌியிட்டுள்ளது.