'

2020 உயர்தரபெறுபேறு மாற்றமடைந்தவர்கள் மற்றும் நிகழ்நிலையில் விண்ணப்பிக்க முடியாது போனவர்களுக்கான அறிவித்தல்