'

தமிழ் மற்றும் தமிழ் மொழி கற்பித்தலில் சிறப்புக் கலைமாணி - 2022/2023இலங்கை திறந்த பல்கலைக் கழகத்தினால் தமிழ் மற்றும் தமிழ்மொழி கற்பித்தலில் சிறப்புக் கலைமாணி பாடநெறிக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

மேலதிக தகவல்கள் பின்வரும் இணைப்பில்