'

கல்விசாரா ஊழியர்களின் வருடாந்த இடமாற்றம் 2023கல்வி அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்ட கல்விசாரா ஊழியர்களின் வருடாந்த இடமாற்ற விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு 20 ஜூலை 2022

மேலதிக தகவல்கள் பின்வரும் இணைப்பில்