'

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (27 ஜூன் 2022)
27 ஜூன் 2022 நடைபெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன. பூரணமான அறிக்கை கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.