'

நெனச தொலைகாட்சி கற்பித்தல் நேர அட்டவணைஎதிர்வரும் வாரம் நெனச தொலைக்காட்சிில் ஔிபரப்பப்படவுள்ள பாட நேர அட்டவணை வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

தொலைகாட்டி அல்லது ்ஸ்மார்ட் தொலைபேசி மூலம் கற்கலாம்

டயலொக் தொலைகாட்சி மூலம் அல்லது ஸ்மார்ட் தொலைபேசியாயின் (டயலொக் பாவனையாளர்களுக்கு) DIALOG VIU App இன் மூலம் கட்டணமின்றி இலவசமாக பார்க்கலாம்.

பாட ​நேர அட்டவணை பின்வருமாறு