'

கல்வித்துறை சார்ந்தவர்களை தேசிய மாணவச்சிப்பாய் படையணியில் அதிகாரிகளாக இணைத்தல்கல்வித்துறை சார்ந்தவர்களை தேசிய மாணவச்சிப்பாய் படையணியில் ஆணை அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரிகளாக இணைக்க விண்ணப்பங்கள் கேகாரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு 15 ஆகஸ்ட் 2022