'

கல்வி அமைச்சின் பணிகள் மற்றும் அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்கள்


2022 மே மாதம் 27 ஆம் திகதி வௌியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம், கல்வி அமைச்சின் பணிகளும், கல்வி அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்களும் கீழுள்ள இணைப்புகளில் தரப்பட்டுள்ளன.