'

உயர்கல்வி அமைச்சினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டக்கற்கைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள்உயர்கல்வி அமைச்சினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரச சார்பற்றி நிறுவனங்களினால் வழங்கப்படும் பட்டக்கற்கைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பட்டியலை கல்வி அமைச்சு வௌியிட்டுள்ளது.

பின்வரும் இணைப்பில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்