'

அமைச்சரவை முடிவுகள் - 01 ஆகஸ்ட் 2022

ஆகஸ்ட் 01, 2022 நடைபெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகள் வௌியாகியுள்ளன.