'

இலங்கை தொழினுட்பக் கல்லூரிகளுக்கான மாணவர் அனுமதி 20232023 ஆம் வருடத்திற்கான இலங்கை தொழினுட்பக் கல்லூரிகளுக்கான மாணவர் அனுமதிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு 23 ஜனவரி 2023

மேலதிக தகவல்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.