'

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 31 ஜூலை 2023

 2023 ஜூலை 31 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.