'

அதிபர் சேவை நியமன பட்டியல்மேல் மாகாணத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கான நியமன கடிதம் வழங்கும் நிகழ்வு 04.11.2023 காலை 9 மணிக்கு டீ எஸ் சேனாநாயக்க கல்லூரியில் நடைபெறும்.

ஏனைய மாகாண நியமன கடிதம் வழங்கும் நிகழ்வுகள் தொடர்பில் கல்வி அமைச்சின் இணையத்தளத்திலும் குறித்த மாகாண கல்வி அமைச்சின் இணையதளங்களிலும் அறிவிக்கப்படும்.

குறித்த மாகாணத்தினால் வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களை தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் பின்பற்றல்  வேண்டும்.

பயிற்சி நிகழ்வின் இறுதியில் நியமனப் பாடசாலை  தேசிய பாடசாலையாஇ மாகாண பாடசாலையா என்பது அறிவிக்கப்படும்.

நியமனங்களை ஏற்றுக்கொள்வதா இல்லையா என்பதை 16.11.2023 இற்கு முன்னர் இணைப்பு 5 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள ஆவணம் மூலம் பதிவுத்தபாலில் கல்வி அமைச்சின் செயலாளருக்கு அறிவிக்க  வேண்டும்.


தன்னார்வப் படையில் அல்லது ஆசிரியர் சேவையிலிருந்து வேறு ஏதேனும் சேவையில் செயலில் உள்ள சேவையில் விடுவிக்கப்பட்ட/இணைக்கப்பட்ட அதிகாரிகள், அந்தச் சேவையிலிருந்து முறையாக வெளியேற்றப்பட்டு, வழக்கமான சேவைக்கு அறிக்கை செய்து, திட்டமிட்ட தேதியில் பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.

வெளிநாட்டு விடுமுறையில் இருக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் நியமனம் வழங்குவதில் கலந்து கொள்ள முடியாத பட்சத்தில் உரிய அதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களின் நியமனக் கடிதத்தைப் பெற்று நியமனக் கடிதத்தின் 02, 26 மற்றும் 27 பத்திகளுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள்.

பணியிடைப் பயிற்சியின் முடிவில், அவர்கள் பணியமர்த்தப்படும் பணியிடத்தில் கடமைக்கு சமூகமளிக்க வேண்டும்.

நியமனங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள அதிகாரிகள்  0112784846 என்ற இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொள்ளல்  வேண்டும்.