'
மார்ச், 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
வேலைவாய்ப்பு - நீரியல் வளங்கள் மற்றும் கடற்றொழில் அமைச்சு
தேசிய பாடசாலை இடமாற்றம்
மகாபொல புலமைபரிசு - விண்ணப்ப முடிவு திகதி  நீடிக்கப்பட்டது.