'

பரீட்சை நேரசூசி : க.பொ.த சாதாணர தர பரீட்சை (2020)

 


க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சைக்கான (2020) நேரசூசியினை பரீட்சை திணைக்களம் வௌியிட்டுள்ளது.