'

பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிக்கும் செயற்பாட்டுக்கு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களை உளவியல் ரீதியில் தயார்படுத்தும் வேலைத்திட்டம்

பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிக்கும் செயற்பாட்டுக்கு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களை உளவியல் ரீதியில் தயார்படுத்தும் வேலைத்திட்டம்
பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிக்கும் செயற்பாட்டுக்கு ஆசிரியர்கள்  மற்றும் மாணவர்களை உளவியல் ரீதியில் தயார்படுத்தும் வேலைத்திட்டம் தொடர்பில் கல்வியமைச்சு கடிதம் ஒன்றினை வௌியிட்டுள்ளது.