'

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டம் வழங்கும் நிறுவனங்கள் & பட்டப்படிப்பு திட்டங்கள்அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டம் வழங்கும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் அவை வழங்கும் பட்டப்படிப்புத் திட்டங்கள் சம்பந்தமான அறிவித்தல் ஒன்றை கல்வி அமைச்சு வௌியிட்டுள்ளது

மூலம் : தினகரன் 17.12.2021