'

தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பம் 2022தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர் இடமாற்றத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. 2022 ஏப்பிரல் 17 தொடக்கம் 2022 ஏப்பிரல் 30 வரை விண்ணப்பங்களை நிகழ்நிலையில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

நிககழ்நிலை விண்ணப்பத்திற்கு பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்