'

க.பொ.த உயர்தர செய்முறைப் பரீட்சை 2021 (மனைப் பொருளியல்)