'

புதிய கல்வி சீர்திருத்தம் நடைமுறைப்படுத்தும் விதம்2023, 2024 ஆம் வருடங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள புதியகல்வி சீருத்தம் தொடர்பில் தேசிய கல்வி நிறுவக பணிப்பாளல் தினமின நாளிதழுக்கு வழங்கிய நேர்காணலின் சுருக்கமான தமிழ் வடிவம் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முழுழைமயான மூல ஆவணத்திற்கு பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்