'
ஜூலை, 2023 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பணம் அறவிட்டு தமது மாணவர்களுக்கு மேலதிக வகுப்பு நடாத்திய ஆசிரியர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று விசாரணை
2023 உயர்தர பரீட்சை விண்ணப்பம்