'
2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
விளையாட்டு பாடசாலைகளுக்கான மாணவர் அனுமதி
2018 பொது தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப பரீட்சை கணிப்பீட்டு புள்ளிகள்
பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா பாடநெறி
சுபக புலமைப்பரிசில்
வறிய முஸ்லிம் மானவர்களுக்கான (2019 சாதாரன தர ) புலமைப்பரிசில்
பாடசாலை விளையாட்டு  தொடர்பான புதிய சுற்றுநிருபம்
பட்டப்படிப்பு கற்கை நெறிகள் : சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம்
கடந்த கால வினாத்தாள்கள் மற்றும் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் (க.பொ.த சாதாரண தரம்  / உயர்தரம்)
2021 ஆம் ஆண்டுக்கான கடமைச் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பது தொடர்பான சுற்றறிக்கை
ஜனவரி மாத பரீட்சைகள் (2021)
அமைச்சரவை முடிவுகள் (21 டிசம்பர் 2020)
தெரிவு செய்யப்பட்ட பட்டப் படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி (உயர்தரம் 2017/18/19)
விசேட கல்வி டிப்ளோமா (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)
போட்டிப் பரீட்சை : நன்னடத்தை அலுவலர் (சபரகமுவ மாகாணம்)
பண்டிகைக்கால கடன்
சுற்றறிக்கை : அரச ஊழியர்களுக்கான வாகன மற்றும் சொத்துக்கடன்
வேலைவாய்ப்புக்கள் (இலங்கை தேசிய நீர் உயிரின  வளர்ப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை)
கணிதப் பயிற்சி வினாப்புத்தகம் (தரம் 10, 11) : கல்வி அமைச்சு
மத்திய மாகாண கல்வி அமைச்சின் புதிய ஏற்பாடு
அமைச்சரவை  முடிவுகள் 14 டிசம்பர் 2020
செய்முறைப் பரீட்சை : உயிர்முறைமைகள் தொழிநுட்பவியல் (க.பொ.த உயர்தரம் 2020)
ஐந்தாம் தர புமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கான பிரபல் பாடசலைகளுக்கான விண்ணப்பம்
அமைச்சரவை முடிவுகள் (07 டிசம்பர் 2020)
5 ஆம் தர புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் (ETF அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளுக்கானது)
கல்வி இளமாணி (இயற்கை விஞ்ஞானம்) : மட்டம் 5/6
மேல் மாகாண வேலைவாய்ப்புக்கள்
ஓய்வூதியர்களது உயிர்வாழ்ச் சான்றிதழ்   2021
வேலைவாய்ப்பு  : தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை
தேசிய இளைஞர் படையணி வெற்றிடங்கள் :