'
அக்டோபர், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
முன் பிள்ளை பருவ விருத்தி டிப்ளோமா பாடநெறி - 2023
பொதுத் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பப் பரீட்சை (GIT)
கல்விமாணி கற்கைநெறிக்கு பதிவு செய்தல் (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)