'
நவம்பர், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
உயர்தர பரீட்சைக்கு மாணவரின் வரவு 80 % மீண்டும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது
இம்முறை புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கு அனுமதி அட்டை இல்லை
ஆசிரியர் மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள்
பரீட்சைத் திணைக்களத்திலிருந்து பெறுபேற்று சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல்
ஹோமியோபதி மருத்துவ பட்டதாரி புலமைப்பரிசில் 2023