'
​செய்தி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
W & OP நிகழ்நிலை அட்டையின் நிலை
மாணவர்  எண்ணிக்கை 100 இலும் குறைந்த பாடசாலைகள் இம்மாதம் மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ளன.
வட மாகாண ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் (ஆரம்பப் பிரிவு ஆங்கிலம்)
பிரதேச கற்றல் மத்திய நிலையங்கள்
W & OP மீள் பதிவு செய்பவர்களுக்கான அறிவித்தல்
2021 வாக்காளர் இடாப்பில் பெயர் பதிவு செய்தல்
பாடசாலைகளுக்கான MEET கணக்கு உருவாக்கம்
மாணவர்களுக்கு இணைய மற்றும் டெப் கணினி வசதிகள்
பல்கலைக்கழக விண்ணப்பம் தொடர்பான அறிவித்தல்
பல்கலைக்கழக  விண்ணப்பத்திற்காக மேலதிக காலம் வழங்கப்படும்
இலங்கை வவுனியா பல்கலைக்கழகம்
பல்கலைக்கழக விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது
தொலைகாட்சி கல்வி ஔிபரப்பு
குருதி நன்கொடை வழங்கலுக்கு முன்பதிவு ​செய்தல்
போக்குவரத்து குற்றங்களை முறைப்பாடு செய்வதற்கான தொலைபேசி மென்பொருள்
பரீட்சை கால மாற்றம்
திருடப்பட்ட பொருட்களின் இணைய மூல விற்பனை
பொதுமக்கள் தினம் சம்பந்தமான கல்வி அமைச்சின் அறிவித்தல்