'
வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் அலுவலர்களின் சம்பளம் குறைக்கப்படமாட்டாது.
சாதாரண தர பரீட்சை (2020)  பெறுபேறுகளின் பகுப்பாய்வு
அரச கரும மொழி தேர்ச்சி கற்கைநெறி அறிவித்தல்
2021 உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் ஜூலையில்
வானொலி அறிவிப்பாளர் விண்ணப்பம் - இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
விவசாய விஞ்ஞானம் மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பிலான பட்டப்படிப்பு
2021 தரம் 5  பரீட்சை சித்தியடைந்த EDCS அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளுக்காக புலமைப்பிரிசில்
2020 க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் (ஜின்னாஹ் புலமைப்பரிசில்)
சாதாரண தர பரீட்சை 2021 -  அனுமதி அட்டைகள்