'
உயர்தர பரீட்சைக்கு மாணவரின் வரவு 80 % மீண்டும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது
இம்முறை புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கு அனுமதி அட்டை இல்லை
ஆசிரியர் மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள்
பரீட்சைத் திணைக்களத்திலிருந்து பெறுபேற்று சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல்
ஹோமியோபதி மருத்துவ பட்டதாரி புலமைப்பரிசில் 2023
முன் பிள்ளை பருவ விருத்தி டிப்ளோமா பாடநெறி - 2023
பொதுத் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பப் பரீட்சை (GIT)
கல்விமாணி கற்கைநெறிக்கு பதிவு செய்தல் (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)
கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கான அறிவிப்பு
2023 ஆம் ஆண்டுக்கான பாடசாலை புத்தகங்களின் மீள் பயன்பாடு
விடைத்தாள் திருத்தும் பணி - தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2022
முகநூல் பெண்களுக்கான முக்கிய பதிவு