'
ஆகஸ்ட், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கெடட் அலுவலர்களாக பட்டப்படிப்பை தொடர விண்ணப்பித்தல் - ஜோன் கொத்தலாவல பல்கலைக்ககழகம்
கொத்தலாவல பல்கலைக்கழக அனுமதி
2021 உயர்தர பரீட்சையில் பல்கலைக்கழக விண்ணப்பத்துக்கு தகைமை பெற்றோர்
EPF தெதாடர்பான அறிவித்தல்
கல்வியியற் கல்லூரி பயிலுனர்களுக்கு 10 000 மாதாந்த கடன் தொகை
பாடசாலை சுற்றறிக்கைகள் திருத்தம் தொடர்பில் ஆலோசனை கோரல்
2021 உயர்தர செய்முறைப் பரீட்சை
அமைச்சரவை முடிவுகள் (15 ஆகஸ்ட் 2022)
ஆகஸ்ட் 15, 2022 தொடக்கம் பாடசாலை நடைபெறும் விதம்
பல்கலைக்கழக அனுமதி விண்ணப்பத்திற்கு தேசிய அடையாள அட்டை கட்டாமாகும்
திருத்தப்பட்ட மின்பட்டியல் கட்டணங்கள்
2021 உயர்தர மாணவர்களின் பாடசாலை காலத்தை உறுதி செய்தல்
பகுப்பாய்வாளர் பதவி - ஜனாதிபதி செயலகம்
2021 உயர்தர செய்முறை பரீட்சைக்கு  தோற்ற முடியாத மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்
அமைச்சரவை முடிவுகள் - 01 ஆகஸ்ட் 2022