'
ஆகஸ்ட், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
2021 உயர்தர மாணவர்களின் பாடசாலை காலத்தை உறுதி செய்தல்
பகுப்பாய்வாளர் பதவி - ஜனாதிபதி செயலகம்
2021 உயர்தர செய்முறை பரீட்சைக்கு  தோற்ற முடியாத மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்
அமைச்சரவை முடிவுகள் - 01 ஆகஸ்ட் 2022